คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์

1.  มีความเข้าใจในการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยต่อตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี
2.ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี


คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน  ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงานการป้อนแล้วจัดรูปแบบข้อมูล  การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคำนวณ  เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  การปรับแก้ข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน  จัดทำรายการทางการเงิน  การออกรายงาน  การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Review สาขาวิชาการบัญชี